UDK 0

 

 

 

Področje UDK

0

1

 2 

3

 5 

6

 7 

 8 

9


Diskusijski forum  

Stik z avtorjem   

CIP ZAPIS O PUBLIKACIJI


 

 

UDK PODROČJE 0

  
 

PRIPOROČAM OGLED: DIGITALNA KNJIŽNICA INFORMACIJSKIH PROBLEMOV

Nazaj na glavno stran?

Prolegomena. Splošne osnove znanosti in kulture

001 Znanost in znanje na splošno. Organizacija duševnega dela

001:005 Sistematika znanosti

Viri UDK 0 - sistematika znanosti  - glavna stran (2005-01-18) Dve seminarski nalogi:  2003/2004  Seminarska naloga, povzetek in plakat: Superprevodnost (Merčun);  2001/2002  Seminarska naloga: Aktualna tema iz Delove priloge Znanost z dne 5. decembra 2001 (Bolka & Iskrić &  Juteršek).

001.8:001.891.5:17  METODOLOGIJA IN ETIKA ZNANSTVENO RAZISKOVALNEGA DELA (2005-04-19)

002 Pismenstvo nasploh. Dokumentacija

002 A  Brižinski spomeniki, Celovški in Stiški rokopisi  (2005-07-02) Pismenstvo, molitve, pridige ipd.

002 B  Brižinski spomeniki, Celovški in Stiški rokopisi (2005-04-16) Nekaj signalnih informacij o tem področju.

002 C  NUK - spomeniki (2005-04-16) Vsebuje tudi nekaj slik.  Wikipedija (2005-04-16) Brižinski spomeniki.  Banka Slovenije (2005-04-16) Brižinski spomeniki.

002 PISMENSTVO DO 12. STOLETJA (2003-04-13) IZ VSEBINE: PISMENSTVO DO 12. ... Sredi med latinskim besedilom so leta 1807 odkrili tri slovenske tekste in po njih je zbornik (kodeks) še posebej zaslovel, saj so to ...
BRIŽINSKI SPOMENIKI (2003-04-13);  PISMENSTVO OD 13. DO 16. STOLETJA (2003-04-13) IZ VSEBINE:  Starogorski rokopis je dokaz, da je pismenstvo s svojimi prepisi seglo prav na zahodni rob slovenskega ozemlja. ...  Strani so zaenkrat nedosegljive! Čakam na odgovor gospe knjižničarke!
 

002.63 razvrščanje za družbeni nadzor

003 Pisave. Znaki in simboli. Kodi. Grafični prikazi

003"653" A  Pisava (2005-04-16) IZ VSEBINE: klinopis, kamen iz Rosette, cirilica, glagolica latinica, hieroglifi idr.

003"653"   Nastanek in razvoj pisave (2005-01-18)  Pisava je po vlogi, ki jo ima in jo je imela v kulturnem razvoju človeštva, največji dosežek človekovega duha..Zgodovinski razvoj pisave, ki se je začel s prvimi slikami prazgodovinskega človeka, nekakšnimi piktogrami..Embrionalna oblika pisanja je sporazumevanje s predmeti..klinopis..hieroglifi..Kitajska pisava..silabiena pisava..hieratska pisava..demotska pisava..Razvoj črkovne pisave itd.

 ANONIMKE SKOZI ČAS(2005-01-18)   (Iz diplomske naloge Dvoršak, A.: Preiskave pisav, rokopisov in dokumentov s preprostimi tehničnimi pomagali, Odkrivanje piscev anonimk - primera iz detektivske prakse. Fakulteta za policijsko varnostne vede)Kriminalogija:pisave 

 004 Računalništvo in informatika

  004    Osnove računalništva - vsebina   (2005-01-18) Iz vsebina: osnovna zgradba računalnika, zgodovina računalništva, generacije računalniko, vrste informacij itd.)

  004   Osnove računalništva (2005-01-18) Stran vsebuje tri seminarske naloge:  Igor Bagon:  Od nanotehnologije do kvantnih računalnikov   ppt 87 KB; Ubald Konjedic, Dean Sulič, Franko Špacapan:  Operacijski sistem Linux   ppt; Bruno Gerbec, Gregor Golob in Marko Peršič:  Predstavitev AutoCAD-a   ppt.

 004.032.6:004.738.5(082):659.23:338.46  Tübinger Internet Multimedia Server (2005-03-08) Iz vsebine: Multimedijska predavanja z različnih področij tj. kriminalogija, botanika, psihologija, jezikoslovje, fizika, nemška literarna znanost itd. Za kakovostno pregledovanje spletnih predavanj se priporoča večja hitrost delovanja modema (okoli 320 Kbit/sek).NOVO!!! PRIPOROČENO!!!

 004.61   Podatkovne baze I (2005-01-18) Power Pointova predstavitev obravnava opredelitve (definicije), dostop do podatkov, upravljanje podatkovne baze, uporaba v praksi itd.

 004.61   Podatkovne baze  (2005-01-18)

 004.738.5(043.2):339.371.5(497.4)+339.138:004.4/.7(043.2): 658.8:004.738.5   Razvoj spletnega nakupovalnega centra podjetja Comtron d.o.o. : diplomsko delo / Renato Pulko. - Maribor : [R. Pulko], 2003. - 89 str. : ilustr., graf. prikazi , 30 cm. - (Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor. Diplomska dela univerzitetnega programa ; 7663).

 Iz vsebine: Kdor se prilagodi spremembam v poslovnem okolju ob upoštevanju informacijske / komunikacijske tehnologije ima večje možnosti za uspešen obstoj. Spletni nakupovalni center naj bi kupcem omogočil lažje iskanje zaželenih izdelkov kot tudi čim cenejše nakupovanje le-teh. Ustrezno tržno komuniciranje, ki je povrhu tega še podprto z ustrezno informacijsko tehnologijo (neposredno trženje - nižje cene za kupce) lahko zelo olajša strmo pot k uspehu.

004.42:621.774(430):65.012.45(043.2):648.5(430)+ 659.23(043.2):004.4/.6
  Uvajanje SAP R/3 v podjetje : diplomsko delo / Marko Javornik. - Oplotnica : [M. Javornik], 2004. - 60 str. : graf. prikazi , 30 cm. - (Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor.Diplomska dela visokošolskega strokovnega programa ; 1245).

 Iz vsebine: Poslovni informacijski sistem SAP / R3 je eden izmed najbolj uveljavljenih v svetu. Uspešnost poslovanja je v današnjem času še zlasti zelo odvisno od poslovnih informacijskih sistemov. Malo pa je takšnih informacijskih sistemov, ki bi pokrivali celotno poslovanje v podjetjih. Uvajanje rešitve SAP / R3 je možno najbolj uresničiti s pomočjo projektnega pristopa. Po mnenju mnogih ima SAP / R3 mnogo prednosti in prav zaradi tega se mnogo podjetij odloči za tovrstno rešitev.

004:65.012.45(043.2):331.101.262+ 659.23:004,331.2+658.3(043.2)+659.23
  Primerjalna analiza informacijskih rešitev človeških virov : diplomsko delo / Martina Miklavžina. - Velenje : [M. MIklavžina], 2003. - 66 str. : graf. prikazi , 30 cm. - (Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor. Diplomska dela visokošolskega strokovnega programa ; 1205).

 Iz vsebine: Ustrezne informacije so za različna podjetja izrednega pomena, kjer tudi ne moremo zanemariti nosilce tovrstnih informacij. Najpomembnejši nosilci informacij so vsekakor človeški viri. S tega izhajajoč so tudi zelo pomembne primerjalne analize informacijskih sistemov, ki pokrivajo področje človeških virov. Avtorica poskuša v tem delu dokazati, da v bistvu ne obstaja nek univerzalni model informacijskega sistema za vsa podjetja, ampak je sleherni podjetniški informacijski sistem področje zase. Od dobrega informacijskega sistema v podjetju pa imajo korist zaposlenci, kajti lahko njim olajša delo! Ob vsem tem je potrebno pretehtati tudi poslovno stran tovrstnih informacijskih sistemov, kajti lahko so tovrstne naložbe cenovno gledano zelo neugodne!

 004:65.012.45(043.2):336.747.5+336.778(043.2)+336.713/.717(497.4)+ 336.741.28   Elektronski distribucijski kanali bank s primerjalno analizo v NLB in SKB : diplomsko delo / Nataša Bračič. - Maribor, Gornja Radgona : [N. Bračič], 2004. - 82 str. : graf. prikazi , 30 cm. - Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor. Diplomska dela visokošolskega strokovnega programa ; 1246).

 Iz vsebine: Delo obravnava elektronske distribucijske kanale bank kot so npr. medmrežno oz. internet bančništvo, telefonsko bančništvo, bankomati, POS terminali oz. širše elektronska prodajna mesta itd. Kako se tovrstni elektronski distribucijski kanali bank uveljavljajo v praksi?

 004.5/.6(043.2):661.12(497.4 Novo mesto)+661.12(497.4 Novo mesto):65.012.45(043.2): 004.6/.7(043.2):615.2(497.4)   Uporaba elektronskega zapisa in elektronskega podpisa v Krki  : diplomsko delo / Sebastijan Kos. - Šentjernej : [S. Kos], 2004. - 39 str. : barvne ilustr., graf. prikazi , 30 cm. - (Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor. Diplomska dela visokošolskega strokovnega programa ; 1256).

 Iz vsebine: Elektronsko poslovanje v farmacevtski industriji je zelo zahtevno in odgovorno. Pričujoča tema obravnava področje informacijskega sistema elektronskih zapisov in podpisov v farmacevtsko proizvodnjo (zaradi boljšega nadzora proizvodnje - FDA, GAMP).

 004.738.52(043.3):02 (2005-01-21)   Strateški načrt izgradnje spletne UDK knjižnice [Elektronski vir] : magistrsko delo / Karl    Petrič. - Ljubljana : [K. Petrič], 2005. - 149 str.: ilustr., graf. prikazi, modeli, 30 cm. -

Iz vsebine: V teoretičnem uvodu sem se ukvarjal z opredelitvijo digitalnih oziroma spletnih knjižnic, s trenutnim položajem digitalnih knjižnic doma in v svetu, nakar sem izpostavil prvine, ki naj bi jih vsebovala UDK spletna knjižnica za srednješolski zavod SSK. V naslednjih poglavjih sem razvil strateški načrt za izgradnjo spletne UDK knjižnice brez sponzorjev, ki vključuje naslednje stopnje: pobuda za projekt, vzpostavitev projekta, načrtovanje projekta in izvajanje projekta – vzpostavitev spletne aplikacije in njena predstavitev. Magistrsko delo sem zaključil z mislijo, da je potrebno spletno knjižnico razvijati po majhnih korakih, da so delovni vložki veliki in da je v bistvu načrtovanje in izgradnja spletne knjižnice vseživljenjski projekt. Povrhu tega so v tem delu tudi predstavljeni (kot predlog) novi modeli za strateško načrtovanju informacijskih sistemov.

  005 Študij organizacije: metodologija, analiza, sinteza, klasifikacija, sistematika

 006 Standardizacije in standardi

  006  Standardi (2005-01-18) Stran vsebuje:    Slovenski inštitut za standardizacijo,  The International Organization for Standardization (ISO),  DIN-Normen itd. in seznam: Organizacije za standardizacijo.

007 Delo in organizacija nasploh. Človeško delo. Informacijska in komunikacijska teorija. Kibernetika

008 Civilizacija. Kultura. Napredek

009 Duhovne vede nasploh

01 Bibliografije. Katalogi. Seznami knjig

01 Bibliografije (2005-01-18)    OPOMBA: Gre za sorazmerno velike DOC datoteke, zato ni najbolj smotrno s klikom na spletno povezavo odpirati določeno stran, ampak ravnamo tako: z desno tipko miške kliknemo na spletno povezavo in pritisnemo "SAVE TARGET AS (shrani datoteko kot)"! Stran vsebuje:   Osebna bibliografija raziskovalcev FS MB (vnos do konverzije, 29.11.2002);  Osebna bibliografija raziskovalcev FERI MB (vnos do konverzije, 29.11.2002);  Osebna bibliografija raziskovalcev FKKT MB (vnos do konverzije, 29.11.2002);  Osebna bibliografija raziskovalcev FG MB (vnos do konverzije, 29.11.2002)

01  Katalogi (2005-01-18) Stran vsebuje: Virtualna knjižnica Slovenije; izbor spletnih povezav do slovenskih knjižnic; izbor nacionalnih knjižnic ; Drugi vzajemni katalogi in različni spleti knjižnic idr. 

01:001.81:37  Seznam različnih seminarskih nalog (2005-03-10) Vsebuje: teme oziroma spletne povezave za seminarske naloge od A do Ž kot npr. Afrika, agrotezaver, alkoholizem, alternativna medicina, barve, celjski grofje, čebelarstvo, človeško telo, debelost, droge, Thomas Alva Edison, Feničani, fotosinteza, galaksije, gobe, hinduizem, Indija, jedrske elektrarne, kovine, kožne bolezni, Leonardo da Vinci, Luna, matematika, mitologija, naravni parki, narodne galerije, Pitagorov izrek, papir, rak, rastline, sadje, Slovenija, štorklje, trta, umetne mase, Veneti, vetrovi, žarnica (žarnice), Zemlja, živali itd.  Seminarske naloge seminarska naloga bogata zbirka!

02 Knjižničarstvo. Knjižnice. Znanost o knjižnicah

02  Knjižničarstvo (2005-01-18) Stran vsebuje: seznam združenje, seznam organizacij in projekte

02  Znanost o knjižnicah (2005-01-18) Stran obravnava: opredelitev knjižničarstva, glavne in pomožne bibliotekarske znanstvene panoge,  naloge in dejavnost knjižnic.

 028 Branje in tehnike branja

028  Branje in tehnike branja (2005-01-18) Avtor strani je prof.dr. Miran Hladnik.

 030 Splošne enciklopedije. Konverzacijski leksikoni. Znanstveni priročniki. Slovarji

030  Splošne enciklopedije - Slovarji (2005-01-18) Vsebina: stran ponuja obsežen seznam različnih enciklopedij in slovarjev z različnih področij (še zlasti v tujih jezikih).

Orodja za prevajalce(2005-01-18)

Za študij germanistike (2005-01-18)Vsebina: Vsebuje različne spletne povezave kot npr. slovarje, germanistika na internetu, strokovne revije, gradiva za poučevanje nemščine itd.

Seznam splošnih leksikonov(2005-01-18)

 *050 Serijske publikacije. Revije. Periodika

  Elektronska revija knjižnica (2005-01-19)

  Strokovna revija za kozmetike in frizerje (2005-01-19)

  Revija Kapital (2005-01-19)

  Slavistična revija (2005-01-19)

  Revija Avto (2005-01-19)

  Revija Moj malček - za skrbne starše (2005-01-19)

  Revija AURA (2005-01-19)

  Revija monitor (2005-01-19)

  Revija GV za poslovno izobraževanje (2005-01-19)

  Revija Moj mikro (2005-01-19)

06 Korporacije. Društva. Zborovanja. Razstave. Podjetja. Muzeji

  Seznam društev za pomoč in samopomoč  (2005-01-19)

  Slovenski muzeji in galerije (2005-01-19)

 *070 Časniki. Tisk. Novinarstvo

  Časnik Delo (2005-01-19)

  Časnik Večer (2005-01-19)

08 Poligrafije. Zbrani spisi

09 Rokopisi. Redke in dragocene knjige

  EMKA članek (2005-01-19)

  Inkunabule (2005-01-19)

  Nazaj na glavno stran?


 Datenschutzerklärung
Kostenlose Webseite von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!