UDK 3

 

 

 

Področje UDK 

0

1

 2 

3

 5 

6

 7 

 8 

9


Diskusijski forum  

Stik z avtorjem   

CIP ZAPIS O PUBLIKACIJI


 

UDK PODROČJE 3

  
 

  Nazaj na glavno stran?

 STRAN SE OD 2006 NE POSODABLJA. PRIPOROČAM OGLED IZDELKA: DIGITALNA KNJIŽNICA INFORMACIJSKIH PROBLEMOV

  DRUŽBENE VEDE

*30 Teorija metodologija in metode družbenih ved. Sociografija

301.08:001.8:159.9.072.59+159.9.072.59:001.8 Die soziometrischen Methoden / Georges Bastin. - Bern ; Stuttgart :
Verlag Hans Huber, 1967. - 160 str. : graf. prikazi ; 23 cm. - (Schriften zur Sozialpsychologie ; 5)

Prevod dela: Les techniques sociométriques. - Bibliografija: str. 155-160

303.2/.8(035)=20 Handbook of research design and social measurement / Delbert C. Miller. - 2nd ed. - New York : David McKay company, 1970. - XIII, 432 str. ; 26 cm

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo
 

308 Sociografija. Socialni položaj

308:311/312(398)  STATISTICAL yearbook on candidate and South-East European countries. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2000-. - 30 cm. - (Panorama of the European union).

31 Demografija. Sociologija. Statistika

31(091) Zgodovina sociologije

 31(091)+33(091)  History, Sociology and Economics (2005-01-21) Zgodovina sociologije in ekonomike v angleškem jeziku.

  311.312(497.4)"2004" Statistični letopis Republike Slovenije 2004  (2005-01-21) Iz vsebine: bogato zbirko statističnih podatkov vseh statističnih raziskovanj, ki jih izvaja Statistični urad Republike Slovenije, kot tudi podatkov, ki jih zbirajo drugi, za to pooblaščeni organi in organizacije, metodološke razlage in statistične definicije ter statistično izrazje, zemljevide, grafične prikaze, pregled po statističnih regijah, pregled po občinah, pregled po mestnih območjih, mednarodno primerjavo podatkov.

314 Demografija. Populacijske Študije

 314 Demografske razmere in pokojninska reforma v Nemčiji : diplomsko delo / Mohor Vollmaier. - Ljubljana : [M. Vollmaier], 2002. - 47 str., 6 str. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Iz vsebine: Diplomsko delo opisuje in preučuje demografske razmere v Nemčiji tj. rodnost, smrtnost, migracije, starostno strukturo prebivalstva, pokojninski sistem v Nemčiji, zavarovanja, pokojninsko reformo idr.

 314  Novejši demografski razvoj in prebivalstvena politika v Republiki Sloveniji : diplomsko delo / Tomaž Knap. - Ljubljana : [T. Knap], 2002. - 43 str., 6 str. pril. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Iz vsebine: Avtor tega diplomskega dela se je ukvarjal z naravnim razvojem prebivalstva, z vzroki nizke rodnosti v Sloveniji, s kazalci smrtnosti, z migracijami, in s prebivalstveno politiko.

316 Sociologija

316   Auguste Comte (1798-1857) (2005-01-21) Idejni oče sociologije obravnavan s kratkim opisom.

316.7(043.2)   Sociološki vidiki v načinu oblačenja med osnovnošolci in srednješolci : diplomsko delo / Lea Toplišek. - Ljubljana : [L. Toplišek], 2003. - 60,[23] f. ; 30 cm : tabele, graf. prikazi.

Iz vsebine: Diplomsko delo obravnava mladino, modne smernice, nakupovalne navade mladih, nakar je prikazana analiza obravnavane snovi.

32 Politika

32  Politics Watch (2005-01-21)

33 Gospodarstvo. Gospodarske veje

33  Ministrstvo za gospodarstvo (2005-01-21)

33  Portal ekonomija (2005-01-21)

33  Economics (2005-01-21)

34 Pravo

34  Družba, država, pravo (2005-01-21)

34:004  Internet in pravo (2005-01-21)

 343.3/.7   Korupcija in indeks korupcije v Sloveniji : diplomsko delo / Mojca Makar. - Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2002. - 50 str., 4 str. pril. : graf. prikazi, tabele, 30 cm. -
IZ VSEBINE (povzeto po URL:  http://www.dossierkorupcija.com/clanek.asp?NewsID=59) : diplomsko delo povzema različna mnenja predvsem mednarodnih inštitucij in organizacij, ki pa so z našega stališča preveč usmerjene le na podkupovanje, ki v razvitih državah vsaj z našega stališča ni tako razširjeno, niti ni tako problematično kot druge oblike korupcije. Zato tudi mednarodne raziskave o korupciji v posameznih državah vedno gledamo z zadržkom. Tako tudi izsledke o korupciji, ki so podani v tem diplomskem delu. diplomska naloga zanimivo začetno branje za tiste, ki jih zanima korupcija. Veseli nas, da se je v zadnjem letu začelo bolj pisati o korupciji, da so državljani postali bolj občutljivi na problem korupcije in da se v državi pojavlja več del na temo korupcija, kar dokazuje tudi dejstvo, da se korupcija kot tematika pojavlja tudi pri objavah tem diplomskih del na fakultetah.

35 Javna uprava. Vojna veščina. Vojne znanosti

35  Javna uprava (državna uprava) (2005-01-21)

35:004  Državni portal Republike Slovenije za e- upravo

35:004   Elektronsko poslovanje javne uprave v Sloveniji in v nekaterih državah Evropske unije / Petra Volk. - Maribor : [P. Volk], 2004. - 53 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor. Diplomska dela univerzitetnega programa ; 7826)

Iz vsebine: elektronsko poslovanje, javna uprava, tehnologija, trendi, elektronsko plačevanje, definicije storitev (opredelitve) elektronske uprave, Nemčija, Severna Irska, Slovenija idr., primerjalna analiza.

36 Zagotavljanje duhovnih in materialnih življenjskih potreb. Socialno delo.

Socialna pomoč. Stanovanje zavarovalstvo

36(497.4)(043.2)  Sistem denarnih socialnih pomoči : diplomsko delo / Jasmina Vodeb. - Ljubljana : [J. Vodeb], 2003. - 53 f. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

37 Vzgoja. Šolstvo. Izobraževanje. Pouk. Oblikovanje prostega časa

37  Izobraževanje in šolstvo (2005-01-21)

331.5 Mihelič, K.K.(2003).  Magisterij - zaposlitvena priložnost ali ovira : diplomsko delo / Katarina Katja Mihelič. - Ljubljana : [K. K. Mihelič]. - 48 str., III, 58 str. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm
 

Ključne besede: izobraževanje, zaposlovanje, znanje, učenje, brezposelnost magistrov, magisterij kot ovira pri iskanju zaposlitve, gospodarstvo, podjetja itd.


37(497.4)(043.2) Šoro, M.(2002).  Kakovost v izobraževanju : marketinški pristop : diplomsko delo / Majda Šoro. - Ljubljana : [M. Šoro]. - 59 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Ključne besede: izobraževanje, trženje, ovrednotenje kakovosti izobraževanja, učenje, ovrednotenje šolskih zavodov, lastnosti dobrega učitelja itd.


37(497.4)(043)  Spremembe izobraževalnih možnosti v Sloveniji 1970-2000 : diplomsko delo / Erika Pečnik. - Ljubljana : [E. Pečnik], 2003. - 73,[9] f. : graf. prikazi , 30 cm. -

Iz vsebine: Avtorica tega diplomskega dela obravnava velik pomen izobrazbe tako z vidika socio- psiholoških kot tudi ekonomskih dejavnikov, kajti visoka izobrazbena raven prebivalstva lahko pomeni velik kulturni kapital. V nadaljevanju tega dela se avtorica osredotoča na razvoj izobraževalnega sistema v Sloveniji od 1970 pa tja do letnice 2000 (npr. šolska mreža idr.). Kakšne so izobraževalne možnosti v Sloveniji? Kateri dejavniki vplivajo na izobraževalne možnosti itd.? Nenazadnje si lahko bralec še prebere empirično analizo v zvezi z izobraževalnimi spremembami v Sloveniji (tj. vodilni položaji so še vedno pretežno v rokah moške populacije, rast izobrazbene ravni prebivalstva v Sloveniji idr.). 


371.64/.69 Prelić, M.(2002).  Vloga informacijske in telekomunikacijske tehnologije v izobraževanju : diplomsko delo / Mirjana Prelić. - Ljubljana : [M. Prelić]. - 44 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm
 

Ključne besede: informacijska družba, izobraževanje, informacijska tehnologija, gospodarski razvoj, načrt elektronskega izobraževanja itd.


374 A Fortuna, N.(2002).  Ali obstaja pomanjkanje izobraženih delavcev v Sloveniji? : diplomsko delo / Nataša Fortuna. - Ljubljana : [N. Fortuna]. - 49 str., 10 str. pril. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Ključne besede: izobrazba, vrsta izobraževanj, vrednotenje izobraževanja, izobraževanje in gospodarska rast, kakovost šolanja, izobrazbeni indeks, poklicna struktura povpraševanja po delu, trg dela itd.


374 B Božič, U.(2002).  Učenje na daljavo na delovnem mestu : poslovna priložnost ponudnikov računalniškega izobraževanja : diplomsko delo / Urša Božič. - Ljubljana : [U. Božič]. - 41 str. : graf. prikazi ; 30 cm
 

Ključne besede: učenje in proces učenja, učenje na daljavo, informacijska tehnologija in izobraževanje, raziskave o učenju v Sloveniji, računalniško izobraževanje itd.


376.63(043.2):331.56/.57(497.4)+331.546/.548(497.4):37.048(043.2) Novak, M.(2004).  Izobraževanje brezposelnih oseb "Program 5000" : diplomsko delo / Mateja Novak. - Jamna : [M. Novak]. - 70 str., [6] f. pril. : graf. prikazi, večinoma tabele ; 30 cm. - (Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor. Diplomska dela visokošolskega strokovnega programa ; 1268)


Ključne besede: brezposelne osebe, brezposelnost, izobraževanje odraslih, poklicno usposabljanje, vzroki brezposelnosti, programi izobraževanja in usposabljanja, program 5000 itd.


378:339.97 Ribaš, J.(2004).  Gospodarske implikacije globalizacije visokošolskega izobraževanja : diplomsko delo / Janja Ribaš. - Kamnik : [J. Ribaš]. - 56 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm. - (Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor. Diplomska dela univerzitetnega programa ; 7896)

Ključne besede: družba znanja, visokošolsko izobraževanje, gospodarstvo in visoke šole, Bolonjska deklaracija, Program Socrates Erasmus, vseživljenjsko učenje, informacijska tehnologija, finančni pogledi, izobraževanje na daljavo itd.


378.12/.18(043.2):37.014.5(4)+378.12(4):314.74-057.87 Ahčin, M.(2004).  Internacionalizacija visokošolskega izobraževanja v kontekstu usposabljanja kadrov za novo razvojno paradigmo : diplomsko delo / Matejka Ahčin. - Ljubljana : [M. Ahčin]. - 48 str. : graf. prikazi, večinoma tabele ; 30 cm. - (Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor. Diplomska dela visokošolskega strokovnega programa ; 1250)

Ključne besede: visokošolsko izobraževanje, gospodarski vidiki, internacionalizacija, mobilnost študentov in profesorjev, kakovost izobraževanja, financiranje, spletno oz. virtualno izobraževanje itd.


378.12/.18(043.2):37.014.5(4:497.4)+378.12(4):314.74-057.87 Lončarič, M.(2004).  Mednarodna mobilnost študentov v Sloveniji : diplomsko delo / Metka
Lončarič. - Slovenska Bistrica : [M. Lončarič]. - 76 str. : graf. prikazi, večinoma tabele ; 30 cm. - (Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor. Diplomska dela univerzitetnega programa ; 7979)
 

Ključne besede: mobilnost študentov in delovne sile, gospodarstvo, vpliv izobraževanja, teorija človeškega kapitala, visokošolsko izobraževanje itd.


389 Metrologija

389(100)  METROLOGIA : international journal of pure and applied metrology    . - Bristol ; Philadelphia ; Munich [etc.] : Institute of Physics Publishing, 1965-

39 Etnologija. Etnografija. Nravi. Šege. Ljudsko življenje. Folklora

39  Etnologija (2005-01-21)

39:X  Ethnology and related Sciences (2005-01-21)

39  The professional stranger : an informal introduction to ethnography / Michael H. Agar. - 2nd ed. - San Diego [etc.] : Academic Press, cop. 1996. - XII, 276 str. ; 23 cm

  Nazaj na glavno stran?

   

StatCounter - Free Web Tracker and Counter

  

 Datenschutzerklärung
Kostenlose Webseite von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!