UDK 6

 

 

 

Področje UDK 

0

1

 2 

3

 5 

6

 7 

 8 

9


Diskusijski forum  

Stik z avtorjem   

CIP ZAPIS O PUBLIKACIJI


 

UDK PODROČJE 6

  
 

  Nazaj na glavno stran?

 STRAN SE OD 2006 NE POSODABLJA. PRIPOROČAM OGLED IZDELKA: DIGITALNA KNJIŽNICA INFORMACIJSKIH PROBLEMOV

  6 MEDICINA. Uporabne (APLIKATIVNE) VEDE

 61 Medicina

  MedOverNet (2005-01-22) Vsebina: portal za medicino vsebuje pripsevke v zvezi z anatomijo človeka, s stresom (stres), zdravjem itd. 

  616.9:33   Vpliv epidemičnih bolezni na spremembe v  gospodarstvu : diplomsko delo / Matej Grošelj. - Ljubljana : [M. Grošelj], 2002. -  84 str., 20 str. pril. : ilustr. , 30 cm. -

Vsebina: Avtor v svojem diplomskem delu poroča o boleznih, o vplivu bolezni na gospodarstvo v zgodovini človeštva, o epidemiji "Črna kuga", koleri, kozah idr.

617.7  Oftalmologija / okulistika (2005-04-22) IZ VSEBINE: splošna okulistika, očesne bolezni, ptoza, škilavost, kontaktne leče, katarakta, alergija (alergije), vnetje (vnetja), mrežnica, degeneracija, retinopatija idr.

 62 Inženirske vede

  Institution of civil engineers (2005-01-22) 

  Wikipedija - strojništvo (2005-01-22)

  The elements of machines (2005-01-22) Vsebina: predstavitev delov oz. prvin enostavnih strojev, strojništvo.

  Marvelous machines (2005-01-22) Vsebina: eksperimenti, stroji, strojništvo idr.

 62:536.7  Generatorji toplote (2005-08-25) Zbirka  PDF datotek s predavanj in vaj. Iz VSEBINE: Parni kotli; produkti zgorevanja, energijski in eksergijski tokovi, entropija pri zgorevanju. Dimenzioniranje ogrevalnih površin, cirkulacija, vlek, kurjave, značnilne konstrukcija, lebdeči sloj. Izgube, izkoristki. Reguliranje parametrov, regulacijske zanke, merilna oprema. Obratovanje in vplivi na okolje, čiščenje dimnih plinov, ekološko sprejemljivo kurjenje premoga. Priprava vode. Tehnološke peči; konstrukcije, obratovalne značilnosti, izkoristki, racionalizacija. Kotli na odpadno toploto; kogeneracija, enakotlačni in večtlačni sistemi, pinch metoda, ORC procesi. Posebne vrste generatorjev toplote: jedrski, sončni, geotermalni.  Vsebuje tudi vaje.

   Elektrotechnik.com (2005-01-22) Jezik tega elektrotehniškega portala je nemški.

  Gradimo.com (2005-01-22)

  Vzdrževanje cest - glosar (2005-01-22)

620.9 Splošna energetika

 Energetika.net  (2005-01-22)

 Obnovljivi viri energije v Evropski uniji in primerjava podpornih shem za njihovo promocijo : diplomsko delo / Polona Lah. - Ljubljana : [P. Lah], 2003. - III, 49 str., 3 str. pril. : tabele, graf. prikazi , 30 cm. -

Vsebina: recikliranje, ekonomija okolja, viri energije, energetika, recikliranje idr.

 621 Splošno o strojništvu. Jedrska tehnika. Elektrotehnika. Mehanska tehnologija nasploh (gl. UDK 62)

 621.39  Telekomunikacije (2005-04-10) IZ VSEBINE: telekomunikacija, telekomunikacijski sistemi, strojna oprema, komunikacijski mediji, komunikacijska omrežja, komunikacijska programska oprema, komunikacijske aplikacije, modem, kabelski sistemi, bakreni kabli, optična vlakna itd.  PDF datoteka 16 strani.

621.39:621.397.743  xDSL in kabelska omrežja (2005-04-10) IZ VSEBINE: informacijska infrastruktura, tehnologija, VDSL, ADSL, SDSL, x DSL omrežja, kabelski sistemi, strežniki, razcepniki oz. multiplexer, Ethernet itd.  PDF datoteka 36 strani. 

 63 Kmetijstvo ter sorodne vede in tehnologije

 Ukrepi EU za razvoj podeželja v obdobju od 2000 do 2006 : diplomsko delo / Dušan - Janez Gačnik. - Ljubljana : [D.-J. Gačnik], 2004. - 48 str., 4 str. pril. : tabele, graf. prikazi, 30 cm. -

Vsebina: kmetijstvo, kmetijska politika, razvijanje podeželja.

  Agronomic links (2005-01-22)

 631.4 Pedologija  (2005-01-30) Iz vsebine: pedologija z osnovami geografije, pedologija z mikrobiologijo tal, gnojenje in rodovitnost tal idr.

 635 Vrtnarstvo. Vrtnarjenje. Hortikultura

  Vrtnarstvo, kmetijstvo, hortikultura idr. portal  (2005-01-22) Vsebuje številne povezave tudi za različna društva.

 64 Gospodinjstvo

  Izdelki za gospodinjstvo  (2005-01-22)

 IUS-INFO Register predpisov - gospodinjstvo (2005-01-22) 

 65 Vodenje in organizacija poslovanja v industriji, trgovini in prometu

 65/69  Logistika spletna knjižnica (2005-10-29)   NOVO!!! IZ VSEBINE: diplomska in magistrska dela, spletne knjige, diskusijski forum, zbirka povezav spletnih revij, logistika prometa, logistika nabave, logistika transporta (transportna logistika), logistika letalstva, potrošniška logistika, logistika v vojski, logistika informacij, logistika računovodstva itd.

 65:005:35:371.113+339.13.053  Poslovodenje v javni upravi in neprofitnih organizacijah (2005-02-04) Iz vsebine: osnovni koncepti ali zasnutki v menedžmentu (v ravnateljevanju), ravni ravnateljstva ali menedžmenta, naloge ravnateljev, vloge ravnateljev, delovanje trga, tržni mehanizem, javne dobrine, modeli odločanja, Weber, birokratska organizacija, teorije moči, model 5 E, strategije vodenja, motivacija, korupcija idr.

65.011.1:061.1EU+0820 Enterprise Europe : enterprise policy news and reviews(2005-02-04) Spletna revija v angleškem jeziku.

65.012: 331.103: 005:371.686   Strateško poslovodenje (2005-02-04) Iz vsebine: spletna stran vsebuje povezave do Power Pointovih predstavitev za strateško poslovodenje, analiza okolja, Port analiza, analiza SWOT, strategije Mercator.

65.012.46:159.923+ 65.014.1(043.2):65.012.6:331  Management in organizacijska kultura : diplomsko delo / Bojan Vertuš. - Maribor : [B. Vertuš], 2004. - 53 str. : graf. prikazi , 30 cm. - (Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor. Diplomska dela univerzitetnega programa ; 7770). -

Vsebina: razvojni procesi, vodenje, vrednote, slogi vodenja, poslovna uspešnost idr.

656  Promet in prometni sistemi (2005-04-28) VSEBUJE: promet, varnost v prometu, varstvo pri delu, psihologija dela, ekonomika, organizacija poslovanja, računovodstvo in finančno poslovanje, ravnateljevanje, zimsko vzdrževanje cest, gospodarsko pravo idr.  OPOMBA:  večina datotek so stisnjena s programom WinRAR (program je možno dobiti na spodnjem robu spletne strani), medtem ko so nekatere datoteke dosegljive v PDF obliki! 

 657 Sprememba vloge računovodstva in oblike računovodskih informacij za poslovodstvo po uvedbi informacijskjega sistema Baan IV v družbi TALUM : magistrsko delo / Simona Hojak. - Ljubljana : [S. Hojak], 2002. - 86 str. : graf. prikazi, tabele , 30 cm. -

 Iz vsebine: Poslovni sistem temelji na predmetu poslovanja kot osrednji dejavnosti in je celota medsebojno povezanih sestavin, ki omogočajo poslovni sistem in doseganje njegovih ciljev ter v večji ali manjši meri vplivajo druga na drugo, pri čemer obstajajo tudi vplivi med to zaokroženo celoto in njenim okoljem (Turk, 1987, str.87). Cilji poslovnega sistema so odvisni od namena poslovanja poslovnega sistema, od poslovne filozofije in vizije podjetja ter tudi od okolja, v katerem poslovni sistem deluje. Tako si lahko poslovni sistem zastavi cilj doseganja čim višjega dobička v obdobju, doseganja dobička ob splošno blagostanjskih učinkih, zgolj doseganje splošno blagostanjskih učinkov ipd. Za dosego zastavljenega cilja čim višjega dobička poslovnega sistema je potrebno dobro, boljše gospodarjenje. Posledice razvoja v gospodarjenju so bile in so vedno nove oblike poslovnih sistemov, ki naj bi omogočile uspešnejše in hitrejše doseganje teh ciljev. To pa je povezano z informacijami in denarjem ...

659.2:004  Vpliv razvoja informacijskih tehnologij na podjetja : diplomsko delo / Dejan Horvat. - Ljubljana: [D. Horvat], 2002. 47 str. ; 30 cm. (2005-04-10)  PDF

IZ VSEBINE:  Vplivi in posledice razvoja IT niso izključno ekonomske narave, temveč vključujejo celotno družbo, posameznika in podjetja. Proces informiranja je dogajanje znotraj posameznika, pri katerem le - ta uporablja svoje znanje, lastnosti in vložke iz okolja za tvorbo informacij. Najbolj vidna posledica tega procesa (uporaba IT) je nastajanje informacijskih omrežij, formalnih ali neformalnih, katerih namen je vključevanje čim večjega števila posameznikov in s tem povečevanje koristi vseh uporabnikov omrežja. Nastajajoče okolje informacijske družbe temelječe na telekomunikacijskih omrežjih, uporabi IT in storitvah, predstavlja predvsem velik izziv za razmišljanje podjetij o vlogi IT in posameznika znotraj organizacije. Sicer diplomsko delo obravnava naslednje pojme: informacije, znanje, telegraf, telefon, računalnik, strojna oprema, programska oprema, internet, informacijske sisteme itd.

 66 Kmetijska tehnika. Kemične in sorodne industrije

  Program: Kmetijska tehnika  (2005-01-22)

  Kemične industrije - portal (2005-01-22)

 67/68 Razne industrije in obrti. Mehanska tehnologija

 69 Gradbeni material. Gradbene obrti. Gradbena dela (gradbeništvo)

  Gradbeni material (2005-01-22) Vsebina: gradbeni materiali, maltit, mavec, apno, les, prodajni program idr.

 Imenik Dobaviteljev Izdelkov In Storitev  (2005-01-22) Vsebina: seznam dobaviteljev za kamen, apno, železnino, les, lončenino idr.

   Gradbeni material in železnina  (2005-01-22)

  Nazaj na glavno stran?

  

  


 

 

StatCounter - Free Web Tracker and Counter

  

 Datenschutzerklärung
Kostenlose Webseite von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!